Functional and Eco Textiles

Functional and Eco Textiles

          18 พ.ค.58 นางสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมกิจกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Functional and Eco Textiles พร้อมจัดแสดงผ้าและ Business Maching ระหว่าง ดีไซน์เนอร์และผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย กิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และความร่วมมือจาก บริษัทโพสต์อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำกัด โดยมีผู้ประกอบการและดีไซน์เนอร์เข้าร่วมคึกคัก นอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดให้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรรับรองเครื่องหมายคุณภาพสิ่งทอไทย Smart Fabric หรือ เนื้อผ้าอัจฉริยะ ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงการผลิตที่ได้มาตรฐาน ณ ห้อง Library โรงแรมเอทัส กรุงเทพ ร่วมฤดี

Update Update 28/03/62
News & Event / Functional and Eco Textiles
Scroll to Top