Bulliontex - Terms of Use

เงื่อนไขและข้อตกลง
การให้บริการ

หลังจากได้รับสินค้าแล้ว สินค้ามีตำหนิหรือสินค้าที่ได้รับมีความผิดพลาดที่เกิดจากทางบริษัท สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เฉพาะกรณีที่สินค้ายังคงสภาพเดิม ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือตัดเย็บสินค้าแล้วเท่านั้น
1. เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงิน
● คำสั่งซื้อสินค้าผ่านทางแพลตฟอร์มจะมีอายุ 7 วัน รวมวันเสาร์และอาทิตย์ หากไม่มีการชำระเงิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าทันที โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

● คำสั่งซื้อสินค้าอ้างอิงจากใบเสนอราคา มีอายุตาม “การยืนราคา” หากไม่มีการชำระเงิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าทันที โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

● ราคาสินค้าบนหน้าเว็บไซต์นั้น เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%) ยกเว้นสินค้าประเภทหนังสือที่มีไม่ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)

● บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจองสินค้าให้กับลูกค้าที่ชำระเงิน หรือ ส่งใบสั่งซื้อ (Purchase Order : PO) มาแล้วเท่านั้น

● หากลูกค้าชำระเงินมาไม่ถูกต้องตามยอดชำระเงินที่ทางบริษัทได้แจ้งไว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่ดำเนินการใดๆ จนกว่าจะได้รับการชำระเงินตามยอดค้างชำระที่ถูกต้อง และจะไม่รับผิดชอบต่อค่าธรรมเนียมการโอนใดๆ ที่เกิดขึ้น
2. เงื่อนไขการจัดส่งสินค้าในวันเดียวกันกับการชำระเงิน
● บริษัทจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ ก็ต่อเมื่อบริษัทได้ทำการตรวจสอบหลักฐานการชำระเงิน ว่ายอดเงินโอนถูกต้อง (อ้างอิงตามยอดค้างชำระในใบรายการสั่งซื้อ) แล้วเท่านั้น

● ลูกค้าที่ทำรายการสั่งซื้อ และแจ้งการชำระเงินก่อน 10:00 น. การจัดส่งจะดำเนินการในวันเดียวกัน

● ลูกค้าที่ทำรายการสั่งซื้อ และแจ้งการชำระเงินหลัง 10:00 น. การจัดส่งจะดำเนินการในวันถัดไป

● บริษัทงดการจัดส่งสินค้าในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดตามประเพณีของบริษัท
3. เงื่อนไขวิธีการจัดส่งสินค้า
บริษัทใช้บริการจัดส่งสินค้าโดยไปรษณีย์ EMS และ/หรือ ผู้ให้บริการขนส่งเอกชน ขอให้ลูกค้าตรวจสอบจากเลขพัสดุ (Tracking Code) ที่ทางบริษัทส่งไปให้ทาง E-mail ของท่าน โดยนำตัวเลข Tracking Code ไปกรอกเพื่อตรวจสอบสถานะ การจัดส่งสินค้าที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการขนส่งได้ตามเงื่อนไขของผู้ให้บริการนั้นๆ

หากการจัดส่งสินค้ามีความผิดพลาด ซึ่งเกิดจากความผิดของทางบริษัทเอง บริษัทจะจัดส่งสินค้าไปให้ท่านอีกครั้งโดยไม่คิดค่าจัดส่ง โดยแบ่งเป็นกรณีดังนี้

กรณีที่บริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าจัดส่ง หากต้องการให้จัดส่งสินค้าหรือเอกสารไปใหม่

● บริษัทจัดส่งสินค้าไม่ตรงกับที่ลูกค้าสั่ง
● เอกสารที่ทางบริษัทฯ ออกให้ไม่ถูกต้อง ตามที่ได้ตกลงกันไว้

กรณีที่ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าจัดส่ง หากต้องการให้จัดส่งสินค้าหรือเอกสารไปใหม่

● ลูกค้าแจ้งที่อยู่จัดส่งผิด และสินค้าถูกตีกลับ หรือ ถูกตีกลับเนื่องจาก ลูกค้าปฎิเสธการรับสินค้า
● ลูกค้าทำใบเสร็จรับเงินสูญหาย และต้องการขอเอกสารสำเนาใบเสร็จรับเงินใหม่
● ลูกค้าต้องการเปลี่ยนใบกำกับภาษี กรณีนี้ลูกค้าจะต้องส่งเอกสารที่ต้องการเปลี่ยนกลับมาที่บริษัทก่อน ทางบริษัทจึงจะดำเนินการส่งเอกสารไปให้ใหม่
4. เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
● สินค้าหมวด A คือ สินค้าไม่มีรับประกัน และ ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ยกเว้น ความเสียหายที่เกิดจากการจัดส่ง หรือ ความบกพร่องในการผลิต สินค้ารับประกันเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน

● สินค้าหมวด B คือ สินค้ารับประกันเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ภายใน 7 วันนับจากที่ได้รับสินค้า (เนื่องมาจาก ความเสียหายที่เกิดจากการจัดส่ง หรือ ความบกพร่องในการผลิต) หากเกิน 7 วัน ทางบริษัทจะรับประกันซ่อมสินค้า (ฟรีค่าแรง) ภายใน 1 เดือน

● สินค้าหมวด C คือ สินค้าที่มีการรับประกันจากผู้ผลิตสินค้า ซึ่งจะมีเงื่อนไขแตกต่างกันไป ทั้งนี้จะมีรายละเอียดตามที่ผู้ผลิตสินค้ากำหนดไว้
การคืนเงิน
บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้

บริษัทฯ จะทำการคืนเงิน ตามจำนวนที่ลูกค้าได้ชำระ เช่น ในกรณีหลังหักส่วนลด

ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า มีรายละเอียดดังนี้

กรณีขอคืนเงิน เนื่องจาก สินค้าแตกหัก หรือชำรุด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา กรณีที่เป็นความผิดพลาดจากการผลิตหรือ การจัดส่ง ระยะเวลาการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับช่องทางการชำระเงินของลูกค้า โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. กรณีชำระด้วยเงินสด, QR Code และ Internet banking จะได้รับโอนเงินคืนเข้าบัญชีภายใน 14 วันทำการ
2. กรณีชำระผ่านบัตรเครดิต จะได้รับคืนวงเงินภายใน 1-2 รอบบัญชี (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารเจ้าของบัตร)
3. ชำระผ่านบัตรเดบิต จะได้รับคืนวงเงินภายใน 3 รอบบัญชี (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารเจ้าของบัตร)
4. กรณีชำระผ่าน Truemoney wallet
     4.1 Truemoney wallet : ผ่านร้าน 7-11 จะได้รับโอนเงินคืนเข้าบัญชีภายใน 14 วันทำการ
     4.2 Truemoney wallet : ผ่านเว็บไซต์ จะได้รับการคืนเงินเข้า Truemoney wallet ภายใน 14 วันทำการ
5. กรณีชำระผ่าน Rabbit LINE Pay
     5.1 Rabbit LINE Pay : E-Wallet เงินสด จะได้รับการคืนเงินภายใน 14 วันทำการ
     5.2 Rabbit LINE Pay : ชำระผ่านบัตรเครดิต และบัตรเดบิต จะได้รับคืนวงเงินภายใน 1-2 รอบบัญชี (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารเจ้าของบัตร)
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใด ๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. การเปลี่ยนสินค้า หรือ ส่งซ่อมสินค้า
● การเปลี่ยนสินค้า ต้องส่งคืนสินค้าในสภาพสมบูรณ์ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้าแล้ว บริษัทจะเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่เฉพาะความเสียหายที่เกิดจากการจัดส่ง หรือ ความบกพร่องในการผลิต เท่านั้น

● ทางบริษัทจะรับประกันซ่อมสินค้า (ฟรีค่าแรง) ภายใน 1 เดือน และมีค่าอะไหล่ต่างหาก กรณีที่หมดการรับประกันแล้ว ลูกค้าต้องการซ่อมสินค้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าบริการ ทั้งนี้บริษัทจะทำการแจ้งรายละเอียดประเมินค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าก่อนการซ่อมสินค้าและลูกค้าจะต้องชำระค่าซ่อมสินค้าก่อนบริษัทจึงจะดำเนินการซ่อมให้กับลูกค้า ทั้งนี้ลูกค้ายินยอมเป็นผู้รับผิดชอบค่าส่งสินค้าซ่อมกลับมายังบริษัท
6. เงื่อนไข การเปลี่ยนสินค้า
กรณีความเสียหาย อันเนื่องจากการจัดส่ง หรือ ความบกพร่องในการผลิต
หากสินค้าได้รับความเสียหายจากการจัดส่ง หรือ เกิดจากความบกพร่องในการผลิต กรุณาติดต่อฝ่ายสนับสนุนที่ Facebook Page: MakerAsia ระบุให้พนักงานทราบเป็นกรณีๆ ไป เช่น “ติดต่อแจ้งความเสียหายของสินค้า เนื่องมาจากการจัดส่ง” หรือ “ติดต่อแจ้งความเสียหายของสินค้า เนื่องจากความบกพร่องในการผลิต” พร้อมส่งรูปถ่ายเพื่อเป็นหลักฐาน ส่งมาทาง E-mail เมื่อบริษัทฯ ได้รับรูปถ่ายและพิจารณาแล้วว่าความเสียหายเกิดจากการจัดส่ง หรือ ความบกพร่องในการผลิต บริษัทฯ จะดำเนินการเปลี่ยนสินค้าเป็นตัวใหม่ โดยให้ลูกค้าทำการส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ พร้อมทั้งใบเสร็จรับเงิน ทางบริษัทฯ จึงจะดำเนินการจัดส่งสินค้าตัวใหม่ไปให้ ทั้งนี้สินค้านั้นต้องอยู่ในสภาพที่ยังไม่มีการเปิดใช้งาน
การดำเนินการและเงื่อนไขเพิ่มเติม
● ลูกค้าต้องคืนสินค้าพร้อมใบเสร็จรับเงิน โดยสินค้าต้องส่งคืนให้ครบทุกชิ้น ที่รวมอยู่ในชุด สินค้าที่ส่งคืนทุกชิ้นต้องอยู่ในสภาพใหม่ สมบูรณ์ แม้กระทั่งเอกสารคู่มืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ใช้งานได้ปกติ

● ทางบริษัทฯไม่รับคืนสินค้าที่มีสภาพชำรุด รอยขีดข่วน ถูกใช้งาน มีการบัดกรี หรือ ไหม้ ฯลฯ ยกเว้นได้รับการยืนยันจากฝ่าย Technical Team แล้วว่าสินค้าที่ส่งกลับมายังอยู่ในสภาพสมบูรณ์

● การส่งคืนสินค้า กรุณาส่ง ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ฉบับจริง หรือ เอกสารอนุมัติขอคืนสินค้าจากทางบริษัท ที่ส่งไปใน E-mail ของลูกค้ากลับมาด้วย

● หากไม่สามารถเปลี่ยนสินค้ารุ่นเดียวกันได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าเป็นรุ่นที่ใกล้เคียงกันหรือใหม่กว่า โดยลูกค้าต้องชำระเงินส่วนต่างของราคาสินค้านั้นๆ หากราคาสินค้ามีส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น

● ลูกค้าจะไม่ได้รับคืนค่าใช้จ่ายในส่วนดำเนินการและการจัดส่งสินค้าที่ผ่านมา

● สินค้าที่ไม่ได้ซื้อโดยตรงจากบริษัทฯ หากต้องการคืนสินค้า ต้องคืนที่ร้านจำหน่ายนั้นๆ เท่านั้น
7. เงื่อนไขการสนับสนุนทางเทคนิคทั่วๆ ไป
● สำหรับสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อจากทางบริษัท ลูกค้าสามารถขอรับบริการสอบถามสินค้าจาก Technical Team ผ่านทาง Facebook Page: MakerAsia (ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามที่อาจจะล่าช้า สำหรับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดยตรงจากบริษัทฯ)
8. เงื่อนไขทั่วไป
● สินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนคืน ถ้านอกเหนือเงื่อนไขประกัน

● บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุงสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

● บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุง เอกสาร และ ตัวอย่างการใช้งานของสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

● บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขราคาสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. เงื่อนไข การเปลี่ยนข้อมูลบนใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
● บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้เปลี่ยนได้เฉพาะ ข้อมูลชื่อและที่อยู่ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เท่านั้น

● ลักษณะของใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ที่สามารถนำมาเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวได้ คือ บริษัทระบุ ชื่อ/ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีผิดจากที่ลูกค้าแจ้งไว้ และใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีดังกล่าวต้องยังไม่เกินเดือนที่ออกไป

● หากนอกเหนือจากเงื่อนไขข้างต้นนี้ บริษัทขอให้อยู่ในการพิจารณาของบริษัทเป็นสำคัญ และอาจมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ